Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STARTERSCENTRUM REGIO ZWOLLE

Starterscentrum Regio Zwolle verwerkt persoonsgegevens en houdt zich bij de verwerking van deze gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG) en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Starterscentrum Regio Zwolle respecteert de privacy van de betrokkenen. Bij de verwerking van persoonsgegevens staat de zorgvuldigheid voorop.

Het Starterscentrum Regio Zwolle is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Starterscentrum Regio Zwolle is statutair gevestigd te Zwolle. Het KvK nummer van Starterscentrum Regio Zwolle is: 72475781. Het algemene telefoonnummer van Starterscentrum Regio Zwolle is: 06-11195610. Het algemeen mailadres van Starterscentrum Regio Zwolle luidt: info@starterscentrumregiozwolle.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct informatie geven over een individu. Ook gegevens die indirect gegevens bevatten over een individu, die dus herleid kunnen worden naar een bepaald persoon, worden aangemerkt als persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan een kentekennummer of een telefoonnummer. Starterscentrum Regio Zwolle verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Dienstverlening

Om aan u onze diensten te kunnen verlenen, heeft Starterscentrum Regio Zwolle zaken als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Voor statistische doeleinden en om verantwoording te kunnen afleggen over de dienstverlening verwerkt het Starterscentrum Regio Zwolle ook persoonsgegevens die betrekking hebben op uw leeftijd, geslacht, nationaliteit en uw inkomenssituatie Incidenteel kan het voorkomen dat u zich dient te identificeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs. Bij de dienstverlening kan het gaan om het volgen van een seminar of workshop, het bijwonen van een startersevent of andere bijeenkomsten die van belang kunnen zijn voor (pre-) starters. De door u verstrekte gegevens zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.

Starterscentrum Regio Zwolle maakt gebruik van verschillende social media, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Werknemers

Starterscentrum Regio Zwolle verwerkt zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van werknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op wettelijke grondslagen en, in voorkomend geval, op grond van uitdrukkelijke toestemming, gegeven door de werknemer.

Sollicitanten, stagiaires en werkervaring

Starterscentrum Regio Zwolle verwerkt algemene persoonsgegevens van sollicitanten, stagiaires en personen voor een werkervaringsplaats zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer etc. via e-mail, per post of telefonisch. Daarnaast verwerkt Starterscentrum Regio Zwolle zaken als opleiding, kennisniveau, werkervaring en interesses. Het betreft enkel gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure, stageperiode of werkervaringsplek van belang zijn. Uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, de stageperiode of werkervaringsperiode zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Als Starterscentrum Regio Zwolle de persoonsgegevens langer wil behouden, dan zal om uw toestemming worden gevraagd.

Verwerkers

In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van Starterscentrum Regio Zwolle en in overeenstemming met het privacy beleid en de privacyverklaring van Starterscentrum Regio Zwolle, persoonsgegevens voor Starterscentrum Regio Zwolle. Hierbij worden passende technische en organisatorische matregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen.

Bewaartermijn

Bij het onderdeel sollicitanten, stagiaires en werkervaring is al vermeld welke termijn voor hen geldt. Persoonsgegevens in het kader van verleende diensten bewaart Starterscentrum Regio Zwolle zeven jaar. Deze termijn komt overeen met de termijn die de Belastingdienst hanteert voor bedrijven.

Rechten van de betrokkene

U heeft als betrokkene een aantal rechten tegenover Starterscentrum Regio Zwolle. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens Starterscentrum Regio Zwolle uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Het is mogelijk, dat er dan een afspraak met u wordt ingepland. Om te voorkomen dat persoonsgegeven bij onbevoegden terecht komen, dient u een geldig identiteitsbewijs van u zelf te tonen.

Uw rechten zijn:

 1. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.
 2. Recht van Inzage. U heeft recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna genoemde rechten mogelijk te maken.
 3. Recht van rectificatie. Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aan te vullen. Leidt dit ertoe dat Starterscentrum Regio Zwolle overgaat tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.
 4. Recht op vergetelheid. Dit is het recht op verwijdering van gegevens. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens worden gewist. Deze worden dan zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. Starterscentrum Regio Zwolle zal overgaan tot het verwijderen van deze gegevens, indien:
  • De persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Starterscentrum Regio Zwolle deze heeft verwerkt;
  • U uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;
  • U gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
  • De persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  • Starterscentrum Regio Zwolle uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moet wissen.
  • Wanneer u om welke reden dan ook geen gebruik kan maken van uw recht op gegevenswissing, informeert Starterscentrum Regio Zwolle u hier schriftelijk (kan in de vorm van een emailbericht) en gemotiveerd over.
 5. Recht op beperking van de verwerking. Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd wordt stop gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft Starterscentrum Regio Zwolle dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.
 6. U heeft er recht op, dat Starterscentrum Regio Zwolle in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte brengt van het rectificeren, het wissen of het beperken van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet Starterscentrum Regio Zwolle u informatie verschaffen over de ontvangers.
 7. Recht van dataportabiliteit. Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.
 8. Recht van bezwaar. U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Starterscentrum Regio Zwolle bezwaar maken. Tijdens de behandeling van uw bezwaar zal Starterscentrum Regio Zwolle de verwerking beperken tenzij er dwingende redenen zijn die de voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal dan uw klacht in behandeling nemen. Starterscentrum Regio Zwolle houdt zelf ook een register bij, waarin de klachten worden opgenomen. De privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Starterscentrum Regio Zwolle behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te actualiseren.

cookies toestaan?